Egoistisk fellesskap

Bilde;IstockPhoto

Egoisme for å styrke fellesskapet

Jeg definerer det som et samarbeid som tjener laget, en samarbeids- og delingskultur der vi  gir av våre talenter for å styrke laget, Ikke en intern nabokrangel/skolegård kamp, type øye for øye tann for tann som konkurrenter høster fruktene av. Egoismen ligger i en langsiktig strategi der vi utvikler våre talenter på å være en del av et styrket lag, øke vår markedsverdi. Er du villig til å ofre små fremskritt for en bedre fremtid? 

Jeg er stor tilhenger av å skape en kultur der enkeltindividene bidrar til å styrke samholdet gjennom deling. Styrken i delingskulturen ligger i synergieffekten og summen av livsvisdommen som kan gi økt verdiskaping. 

Gjeterhund

Jeg har flere ganger vært med på sauesanking, og det nytter ikke hvor flink jeg tror jeg er. Jeg kan springe som en galematias i fjellet for å sanke mest mulig sau, men uten hjelp fra andre, ender det alltid med at flokken deler seg og  hvite ulldotter som går hver sin vei med meg stående som en idiot i midten. Her fungerer et samkjørt lag  med noen til å koordinere, mye bedre. 

Utfordringer oppstår når den enkelte hever seg over laget ved å ivareta egne interesser og bryter med lagets normer og regler. Dette kan skape en kollektiv avstraffelse, siden laget som enhet svekkes av personens avgjørelse. Tapet kan innebære alt fra uro og splittelse i laget, det må ligge et gjensidig tillitsforhold i grunn. Derfor sår jeg et nytt begrep til ettertanke;

»Egoisme for å styrke fellesskapet»

I denne sammenhengen er; region/fellesskap/kollegium/ familie/ laget og individ/spiller/ansatt, synonymer.

Patriotisme

Hvis vi alle tenker på oss selv og utvikler oss til den beste vi har forutsetning for å bli og deler av vårt talent til laget, er min påstand at den slik patriotisme vil styrke  individet på sikt; en dugnad for fellesskapet. Å få være del av et lag med økt verdi, styrker  egen status og markedsverdi. Personlig bemerker jeg at egoistisk fellesskap styrker kollektivet, gir tilgang på økte ressurser, som igjen styrker individet på sikt. Det gir status og, eller økt gevinst å være del av vinnerlaget. 

    Hvis vi ikke fungerer sammen i liten skala som individer i et kollektiv, i skolegården eller som naboer, hvordan kan vi da fungere i en større sammenheng. Skalerer vi dette opp kommer aldri lagspillet til å fungere som en bataljon mot et felles mål, for å lykkes. .Dersom du får du de beste individene til  dra samlet i samme retning mot et felles mål, sitter du med et vinnerlag.

For å oppsummere:Hvis vi fyller vi laget med de beste individene som forstår at samarbeid og inkludering av individenes sterke sider er viktig, vil vi til slutt stikke av med seieren

    Vinnerlaget er satt sammen av individer med riktige lojale egenskaper, verdier og drivkraft, som samlet står bak beslutninger, uavhengig av å fremme egne interesser.  Den som tror vinneren er den som til slutt sitter igjen med mest, har tapt lagets tillit. Filosofien her er enkel, det handler ikke hvor mye individet kan få fra laget, men hva individene kan gi til laget for å sammen beseire eksterne trusler, til det er tillit helt avgjørende.

For  et styrket lag må individene gjøre seg gode og styrke de egenskapene som tjener kollektivet. Til det trenger vi et samordnet og godt lederskap som kan se hver enkelt og få dem til å føle seg og til nytte og betydningsfull ved  å spille på individets egenskaper og utvikle disse. 

Egoistisk fellesskap betyr helt enkelt at individet kan hente ut sitt potensiale ved å gi av sine kvaliteter til laget. Her kan da individet søke trygghet og beskyttelse fra laget Grådighet og individer som misbruker lagets tillit risikerer å bli utstøtt og stagnere. Da forsvinner tilliten fra laget, uten intern tillit fra laget, svekkes det som enhet. En kan ikke regne med hjelp fra medspillere, eller av andre gjetere om det mistenkes at jeg planlegger å fange et slakt og beholde det for meg selv og mine. 

Forskning

Forskning utført av blant annet Jim Collins viser at personer med disiplinerte verdier har større sjanse for å lykkes, som lag eller organisasjon. Dersom de kollektivt får integrert disiplinerte verdier, kan den samlet gå fra god til fremragende, gitt at individer med riktige egenskaper samlet stiller seg lojalt bak kollegiets interesser fremfor å fremme egne. 

Utviklingsmiljø   

I mitt tilfelle, fra et sykdoms-perspektiv hvor jeg har vært helt avhengig av hjelp til det meste, betyr dette å bli mest mulig selvstendig for å avlaste laget mitt slik at vi kommer styrket ut av krisen. Jeg måtte gjøre meg så attraktiv som m mulig for å  skape meg et godt utviklingsmiljø med gode vekstforhold. Dette er et resultat av et ti år langt rehabiliteringsprosjekt. Dette hadde jeg aldri lyktes med på egen hånd, uten et godt lag rundt meg. jeg har inkludert egenskapene fra mine pårørende for å skape en bedre fremtid for oss alle. Fremtidsutsiktene gir oss alle bedre livskvalitet.

Trygghet

Konseptet, egoistisk fellesskap bygger på samme prinsipp som fisk som svømmer i stim for å øke sjansen til å overleve angrep fra rovfisk. Tilliten fra stimen avhenger av at individene holder seg samlet, og på den måten trygger flere fra angrep. Om en egoist stikker av og andre følger etter, er det ikke lengre trygghet i mengden. 

    Tilbake til sauesankingen. Dess flere sauer vi klarer å sanke sammen, jo flere slakt får vi på deling. Hver enkelt som er med på dugnaden kan nyte et festmåltid. Ikke lojale sankere med egoistiske motiver blir fort gjennomskuet , ekskludert og mister tilliten fra kollektivet. 

Ideelt burde egoistisk fellesskap fungere godt i nedgangstider. Individene som frykter  for fremtiden støtter lojalt opp om laget og kollektivt styrkes laget inn mot en lysere fremtid. 

Hvor mye er du villig til å ofre for å bli med på vinnerlaget? Det handler ikke om å være størst og best, men om hvem som er med på laget som til slutt har best stamina til å slite ut all motstand. Har du lagånden til å unne andre suksess og spille dem god for å dra hjem stafett-gullet?

Comments are closed.